MEGOLDÁS MOZGALOM

Adatvédelmi Tájékoztató

Verzió: 1.5.

Hatályos 2023. november 27. napjától

A Megoldás Mozgalom az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi tájékoztatást adja az általa végzett, a Megoldás Mozgalom tagságával, kommunikációjával, illetve honlapjával kapcsolatos személyesadat-kezelésekre vonatkozóan.

1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Megoldás Mozgalom
Adatkezelő rövidített megnevezése: MEMO
Szervezet típusa: Egyesület
Egyesület formája: Párt
Nyilvántartási szám: 01-02-0017750
Székhely: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 16.

Képviselők:
Huszár Viktor Dénes elnök önállóan
Dr. Bajusz Krisztina Ilona alelnök önállóan, Dr. Bogó Dániel alelnök önállóan

Postacím: 1061 Budapest, Székely Mihály utca 16.
E-mail: info@memo.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tárgyú megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogad:

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Németh Ádám (dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda ügyvédje)

E-mail:bejelentes@drnemethdam.hu

2. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Tájékoztató alapján végzett személyesadat-kezelésekre az alábbi jogszabályok irányadók:

 • 1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
 • 2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 3. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
 • 4. 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban: Ectv.);
 • 5. 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról (a továbbiakban: Párttv.);
 • 6. 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (a továbbiakban: Ve.);
 • 7. 1/2018. (I. 3.) IM rendelet az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról;
 • 8. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
 • 9. 2000. évi C. törvény a számvitelről; és
 • 10. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.

3. Az Adatkezelő által a jelen tájékoztató alapján végzett adatkezelések jellemzői

3.1. Választópolgárokkal kapcsolatos adatkezelések

3.1.1. Ajánlóív aláírásával kapcsolatos egyeztetés

Az adatkezelés célja: Az érintett kérelmére, előzetes időpont-egyeztetés alapján kiszállás az érintett lakcímére az országgyűlési képviselők választásán, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán – a megismételt és időközi választást is beleértve – induló képviselőjelölt ajánlóívének érintett általi aláírása céljából.

Az Adatkezelő az érintett kérelmére megszervezi, hogy az érintett lakcíme szerinti választókörzetben az Adatkezelő képviseletében induló képviselőjelölt vagy annak aktivistája az érintett lakóhelyére kiszálljon, lehetőséget biztosítva az érintett számára az ajánlóív kitöltésére és aláírására. Ez egyben adatok továbbítását is jelenti a képviselőjelölt, vagy az aktivista számára.

Adatkezelő személye: Az érintettet Adatkezelő és a képviselőjelöltje önállóan is megkeresheti egymástól függetlenül az ajánlóív aláírását kérve. Tekintve, hogy ezen tevékenységeknek ugyanaz a célja (az ajánlások összegyűjtése), ezért az Adatkezelő és a képviselőjelölt közös adatkezelést valósít meg. Az Adatkezelő és a képviselőjelölt közötti szerződés az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségi kérdéseket szabályozza, a képviselőjelölt is jelen tájékoztatóban és az Adatkezelő által meghatározott szabályzatok szerint köteles eljárni az adatkezelés során.

Aktivista közreműködése a vele kötött szerződés értelmében adatfeldolgozási tevékenységnek minősül.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja, 9. cikk (2) bekezdés a) pontja).

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő pártként működik, ezért annak a ténye, hogy az érintett az Adatkezelő képviseletében induló képviselőjelölt ajánlóívét aláírja, illetve aláírni szándékozik, az érintett politikai véleményére utaló különleges adatnak minősül. A különleges adat kezelésének feltétele az érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja).

Érintettek meghatározása: Az Adatkezelőhöz ajánlóív aláírására irányuló megkereséssel forduló személyek.

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett által rendelkezésre bocsátott adatnak minősül a név, e-mail cím, telefonszám, valamint a lakcím. Az érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott lakcím alapján az Adatkezelő meghatározza az adott választókörzetet és az adott választókörzetben induló képviselőjelölt személyét, illetve a látogatás időpontját.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napjáig, azaz országgyűlési, valamint európai parlamenti választások esetében a szavazást megelőző harminchetedik napig (Ve. 124. §, 252. §), helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása esetében a szavazást megelőző harmincnegyedik napig (Ve. 307/G. §).

3.1.2. Ajánlásgyűjtés

Az adatkezelés célja: Ajánlásgyűjtés az országgyűlési képviselők választásán, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán, a megismételt és időközi választást is beleértve.

A választópolgár az Adatkezelő képviseletében az országgyűlési képviselők választásán, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán – a megismételt és időközi választást is beleértve – induló jelölt ajánlására szolgáló ajánlóíven a személyes adatai megadásával és aláírásával ajánlja a jelöltet. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltünteti a személyes adatait és aláírását. A jelölt bejelentése során az aláíróív átadásra kerül a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság részére.

Tekintettel arra, hogy az ajánlás visszavonása jogszabályi tilalom alá esik (Ve. 122. § (5) bek.), az érintett törléshez, illetve hozzájárulás visszavonásához fűződő joga ezen korlátozás figyelembevételével gyakorolható.

Adatkezelő személye: Az érintettet Adatkezelő és a képviselőjelöltje önállóan is megkeresheti egymástól függetlenül az ajánlásgyűjtés során. Tekintve, hogy ezen tevékenységeknek ugyanaz a célja (az ajánlások összegyűjtése), ezért az Adatkezelő és a képviselőjelölt közös adatkezelést valósít meg. Az Adatkezelő és a képviselőjelölt közötti szerződés az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségi kérdéseket szabályozza, a képviselőjelölt is jelen tájékoztatóban és az Adatkezelő által meghatározott szabályzatok szerint köteles eljárni az adatkezelés során.

Aktivista közreműködése a vele kötött szerződés értelmében adatfeldolgozási tevékenységnek minősül.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja, 9. cikk (2) bekezdés a) pontja).

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő pártként működik, ezért annak a ténye, hogy az érintett az Adatkezelő képviseletében induló jelölt ajánlóívét aláírja, illetve a jelölt részére ajánlást gyűjt, az érintett politikai véleményére utaló különleges adatnak minősül. A különleges adat kezelésének feltétele az érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja).

Érintettek meghatározása: ajánlást adó választópolgár, ajánlást gyűjtő személy.

A kezelt személyes adatok köre:

 • ajánlást adó választópolgár: név, személyi azonosító, magyarországi lakcím, aláírás.
 • ajánlást gyűjtő személy: név, személyi azonosító vagy személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma, aláírás.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napjáig, azaz országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása esetében a szavazást megelőző harminchetedik napig (Ve. 124. §, 252. §), helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása esetében a szavazást megelőző harmincnegyedik napig (Ve. 307/G. §). Amennyiben az ajánlást gyűjtő személy ajánlást nem tartalmazó aláíróíven is feltüntette a személyes adatait, esetében a személyes adatok tárolásának időtartama a fenti határidőt követő napig meghosszabbodhat.

3.1.3. Kiegészítő adatok kezelése ajánlásgyűjtés során

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő képviseletében az országgyűlési képviselők választásán, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán – a megismételt és időközi választást is beleértve – induló jelöltre vonatkozó ajánlásgyűjtés lefolytatásához szükséges kiegészítő adatok kezelése

Adatkezelő személye: Az érintettet Adatkezelő és a képviselőjelöltje önállóan is megkeresheti egymástól függetlenül az ajánlásgyűjtés során. Tekintve, hogy ezen tevékenységeknek ugyanaz a célja (az ajánlások összegyűjtése), ezért az Adatkezelő és a képviselőjelölt közös adatkezelést valósít meg. Az Adatkezelő és a képviselőjelölt közötti szerződés az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségi kérdéseket szabályozza, a képviselőjelölt is jelen tájékoztatóban és az Adatkezelő által meghatározott szabályzatok szerint köteles eljárni az adatkezelés során.

Aktivista közreműködése a vele kötött szerződés értelmében adatfeldolgozási tevékenységnek minősül.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőnek az ajánlásgyűjtés lefolytatásához, adatpontosság biztosításához fűződő jogos érdeke (GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pontja).

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a tárgyi adatkezelési célból az érintett politikai véleményére vonatkozó személyes adatot nem kezel és a kezelt személyes adatok alapján az érintett politikai véleményére vonatkozó adat nem vonható le, ezért a kezelt adatok nem tartoznak a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott különleges kategóriájába.

Érintettek meghatározása: az ajánlásgyűjtő által felkeresett választópolgár.

A kezelt személyes adatok köre: a gyűjtést végző által felkeresett személy az adott időpontban otthon tartózkodott-e vagy sem, az érintett címe megváltozott, időközben elhunyt.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napjáig, azaz országgyűlési, valamint európai parlamenti választások esetében a szavazást megelőző harminchetedik napig (Ve. 124. §, 252. §), helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása esetében a szavazást megelőző harmincnegyedik napig (Ve. 307/G. §).

3.2. Az Adatkezelő részére támogatást nyújtó személyekkel, Támogató Tagokkal és Tagokkal kapcsolatos adatkezelések

3.2.1. Az Adatkezelő részére támogatást nyújtó személyekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő részére támogatást nyújtó személyekkel (a továbbiakban: Támogatókkal) való együttműködés, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja, 9. cikk (2) bekezdés a) pontja

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő pártként működik, ezért annak a ténye, hogy az érintett az Adatkezelő részére támogatást nyújt vagy nyújtani szándékozik, az érintett politikai véleményére utaló különleges adatnak minősül. A különleges adat kezelésének feltétele az érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja).

Érintettek meghatározása: az Adatkezelő részére támogatást nyújtó személyek.

A kezelt személyes adatok köre: név, lakóhely (lakóhely hiányában tartózkodási hely), kézbesítési cím (ha a lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér), születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, weboldal URL-je, támogatás kategóriája.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Amennyiben a támogatás számla kiállítását vonja magával, a „tagdíj, támogatás befizetésének nyilvántartása” c. pontban leírtak a megfelelő eltéréssel alkalmazandók.

3.2.2. Tagfelvételi eljárás lefolytatása tagjelöltek és támogatótag-jelöltek esetében

Az adatkezelés célja: Tagfelvételi eljárás lefolytatása

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja, 9. cikk (2) bekezdés a) pontja).

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő pártként működik, ezért annak a ténye, hogy az érintett tagfelvételi kérelmet nyújtott be az Adatkezelő részére, az érintett politikai véleményére utaló különleges adatnak minősül. A különleges adat kezelésének feltétele az érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja).

Érintettek meghatározása: az Adatkezelőnél tagfelvételi eljárásra jelentkező személyek, a tagfelvételi kérelmet ajánlásukkal támogató tagok.

A kezelt személyes adatok köre:

 • • név, születési név, állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, egyéb elérhetőség, az érintett arra vonatkozó nyilatkozata, hogy megfelel a tagságra vonatkozó feltételeknek;
 • • önéletrajzban foglalt adatok, igazolványkép, a felvételi interjúról készített összegzésben foglalt személyes adatok;
 • • kizárólag tagjelöltek esetében: a tagfelvételi kérelmet ajánlásával támogató tag neve és az ajánlási nyilatkozatban foglalt egyéb személyes adatai (lakcím és elérhetőség).

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Adatkezelő ebből a célból a tagfelvételi eljárás lezárásáig kezeli a személyes adatok fenti kategóriáit. Tagsági jogviszony létrejötte esetén a kezelt személyes adatok átkerülnek a tagok, illetve támogató tagok nyilvántartásába. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén az érintett neve, születési helye és ideje, valamint az elutasítás időpontja az érintett hozzájárulása alapján átkerül az elutasított felvételi kérelmek nyilvántartásába, a többi adat törlésre kerül.

3.2.3. Tag, támogató tag nyilvántartása

Az adatkezelés célja: Tag, támogató tag nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett és az Adatkezelő közötti tagsági jogviszony fenntartása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontja).

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő pártként működik, ezért annak a ténye, hogy az érintett az Adatkezelő tagi, illetve támogató tagi nyilvántartásában szerepel, az érintett politikai véleményére utaló különleges adatnak minősül. A különleges adat kezelésének feltétele, hogy az adatkezelés politikai célú egyesület megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára (GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pontja).

Érintettek meghatározása: az Adatkezelő tagjai, támogató tagjai, a tagfelvételi kérelmet ajánlásukkal támogató tagok.

A kezelt személyes adatok köre:

 • • név, születési név, állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, egyéb elérhetőség, az érintett arra vonatkozó nyilatkozata, hogy megfelel a tagságra vonatkozó feltételeknek;
 • • önéletrajzban foglalt adatok, igazolványkép, a felvételi interjúról készített összegzésben foglalt személyes adatok;
 • • kizárólag tagok esetében: a tagfelvételi kérelmet ajánlásával támogató tag neve és az ajánlási nyilatkozatban foglalt egyéb személyes adatai (lakcím és elérhetőség);
 • • a tagság kezdőnapja, kizárólag tagok esetében: a tagság szüneteltetésének ténye, kezdő- és végnapja;
 • • az Etikai Bizottság eljárása során keletkezett adatok, alkalmazott szankció.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a tagsági jogviszony megszűnéséig.

3.2.4. Tagdíj, támogatás befizetésének nyilvántartása

Az adatkezelés célja: tagdíj befizetésének nyilvántartása. Az Adatkezelő a Simple rendszeren keresztül biztosít lehetőséget a bankkártyás fizetésre, ennek során adattovábbítás történik a Simple rendszert szolgáltató OTP Mobil Kft. részére a lentiekben kifejtettek szerint.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség (számlázási- és adókötelezettség) teljesítése (GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontja, Áfa tv. 159. § (1) bekezdése, Számviteli tv. 166. § (1) bekezdése).

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő pártként működik, ezért annak a ténye, hogy az érintett az Adatkezelő tagdíj, támogatás fizetésére vonatkozó nyilvántartásában szerepel, az érintett politikai véleményére utaló különleges adatnak minősül. A különleges adat kezelésének feltétele, hogy az adatkezelés politikai célú egyesület megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára (GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pontja).

Érintettek meghatározása: tag, támogató tag, az Adatkezelő részére támogatást nyújtó személy.

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím/számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, befizetés összege, időpontja.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 8 év (Számviteli tv. 169. § (1) bekezdése)

Az érintett hozzájárulása alapján, a www.memo.hu weboldalon megadott alábbi személyes adatait az Adatkezelő továbbítja az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, email cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

3.2.5. Elutasított felvételi kérelmek nyilvántartása

Az adatkezelés célja: Elutasított felvételi kérelmek nyilvántartása (a rosszhiszemű felvételi kérelmek mennyiségének csökkentése érdekében)

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja, 9. cikk (2) bekezdés a) pontja).

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő pártként működik, ezért annak a ténye, hogy az érintett az Adatkezelő elutasított felvételi kérelmekre vonatkozó nyilvántartásban szerepel, az érintett politikai véleményére utaló különleges adatnak minősül. A különleges adat kezelésének feltétele az érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja).

Érintettek meghatározása: azok a tagságra jelentkező személyek, akinek a felvételi kérelmét az elnökség elutasította.

A kezelt személyes adatok köre: név, születési hely és idő, elutasítás időpontja

A személyes adatok tárolásának időtartama: 12 hónap

3.2.6. Korábbi tagok nyilvántartása

Az adatkezelés célja: Korábbi tagok nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a tagok és támogató tagok felvétele során mérsékelje a rosszhiszemű felvételi kérelmek mennyiségét (GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pontja).

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő pártként működik, ezért annak a ténye, hogy az érintett az Adatkezelő korábbi tagjaira vonatkozó nyilvántartásban szerepel, az érintett politikai véleményére utaló különleges adatnak minősül. A különleges adat kezelésének feltétele, hogy az adatkezelés politikai célú egyesület megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára (GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pontja).

Érintettek meghatározása: azok a korábbi tagok, akiknek a tagsági jogviszonya kilépés, szüneteltetésből eredő megszűnés vagy kizárás miatt szűnt meg. A jelen adatkezelés nem terjed ki a tagsági jogviszony haláleset miatti megszűnésére.

A kezelt személyes adatok köre: név, jogviszony megszűnésének időpontja, jogviszony megszűnésének oka, annak a ténye, hogy a tag elszámolási kötelezettségének eleget tett vagy arra halasztást, felmentést kapott, illetve ellene eljárás van folyamatban.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 • • kilépés, illetve szüneteltetésből eredő megszűnés esetén 6 hónap
 • • kizárás esetén 12 hónap

3.3. Érdeklődők, csatlakozók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy bárki csatlakozzon tagsági jogviszony nélkül a Megoldás Mozgalom közösségéhez és Adatkezelőtől hírlevél keretében tájékoztatást kérjen az Adatkezelő tevékenységéről.

A csatlakozási szándékot az erre kialakított „Csatlakozz önkéntesnek”, „Csatlakozz ötleteddel/javaslatoddal”, „Csatlakozz hírlevelünkhöz”, „Csatlakozz ifjúsági tagozatunkhoz” űrlap, hírlevélre feliratkozom, vagy kérdőív kitöltésével és hírlevél célú adatkezeléséhez való hozzájárulás elküldésével lehetséges.

A csatlakozás keretében Adatkezelő kapcsolatot tart elektronikus úton (email, vagy telefonon keresztül) az érintettel, amely kapcsolattartás keretében beszámol a Megoldás Mozgalom tevékenységéről és a csatlakozott érintettet érintő kedzeményezésekről.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja).

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő pártként működik, ezért annak a ténye, hogy az érintett az Adatkezelő rendszeres kapcsolattartásra vonatkozó nyilvántartásban szerepel, az érintett politikai véleményére utaló különleges adatnak minősül. A különleges adat kezelésének feltétele az érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja).

Érintettek meghatározása:

 • • Az Adatkezelő honlapján vagy egyéb felületen a csatlakozási űrlapot kitöltő személyek.

A kezelt személyes adatok köre: név, irányítószám, e-mail cím, telefonszám. Ifjúsági tagozathoz csatlakozás esetében további kezelt adat a születési idő (hogy az életkort ellenőrizni lehessen, hogy a csatlakozó az ifjúsági tagozathoz csatlakozhat-e). Amikor valamely ötlettel vagy javaslattal csatlakozik az érintett, további kezelt adat az ötletben vagy javaslatban foglaltak.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3.4. Válaszadás megkeresésekre

Az adatkezelés célja: Válaszadás a szervezeten kívül érkező, nem hivatalos megkeresésekre.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja).

Érintettek meghatározása: Az Adatkezelőhöz megkereséssel forduló személyek.

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 3 év.

3.5. Kérdőívvel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Adatkezelő meg kívánja ismerni a szimpatizánsai és a magyar választópolgárok véleményét az őket érintő kérdésekben. E célból Adatkezelő elektronikus és papír alapú formában megkeresi az érintetteket, véleményük kikérése céljából. Az érintett a kérdőív kitöltésével fejezheti ki véleményét Adatkezelő felé. Adatkezelő az adott válaszokat összességében kezeli, az adott érintett által adott választ titokban tartja.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja).

Érintettek meghatározása: Az Adatkezelő honlapján vagy egyéb felületen a csatlakozási űrlapot kitöltő személyek.

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, kérdésre adott válasz.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulása.

3.6. Az érintett jogainak gyakorlásával, illetve a személyes adatok kezelésére vonatkozó panasszal összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: Érintetti jogok érvényesítése, panasz kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, GDPR 15-18., 21. cikkei, Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdés).

Érintettek meghatározása: Érintetti jogaikat érvényesítő, személyes adataik kezelésére vonatkozó panasszal élő személyek.

A kezelt személyes adatok köre: név, születési hely és idő, anyja neve, e-mail címe, a jogai érvényesítéséről szóló beadványban vagy az adatkezelésre vonatkozó panaszban megadott egyéb adatai (pl. panasz tárgya).

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett jogai érvényesítésének vagy a személyes adatok kezelésével összefüggő panasz elintézésének lezárásától számított 5 év (Ptk. szerinti általános elévülési idő).

3.7. Szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által igénybe vett vagy nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése, teljesítése, szerződésre irányuló ajánlatkérés vagy ajánlattétel

Az adatkezelés jogalapja:

 • • Ha az érintett szerződő fél, akkor az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
 • • Ha az érintett nem szerződő fél, akkor az adatkezelés az Adatkezelőnek a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekén alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Érintettek meghatározása: szerződő fél (természetes személy szerződő fél esetében), illetve a szerződő fél képviselője, kapcsolattartója (nem természetes személy szerződő fél esetében).

A kezelt személyes adatok köre: a szerződő fél neve/megnevezése, (számlázási) címe, e-mail címe, telefonszáma, a megrendelt szolgáltatás adatai.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés teljesítésétől számított 5 év (Ptk. 6:22. §), illetve a szerződés teljesítésétől számított 8 év (Számviteli tv. 169. § (2) bekezdés), ha a szerződés bizonylatnak minősül.

3.8. Az Adatkezelő honlapjára vonatkozó adatkezelések

3.8.1. A Weboldalra és annak üzemeltetőjére vonatkozó adatok

A www.megoldasmozgalom.hu és www.memo.hu címen elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldalt) az Adatkezelő üzemelteti. A Weboldalon elhelyezett tartalmak a szerzői jog által védettek, felhasználásuk kizárólag az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Az Adatkezelő a Weboldalon elhelyezett tartalmak felhasználására irányuló megkereséseket a fenti 1. pontban meghatározott elérhetőségeken fogadja. A Weboldalon elhelyezett hiperlinkek olyan harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutathatnak, amelyeken további adatkezelés valósulhat meg. A látogató az adott weboldalon tájékozódhat a felmerült adatkezelés vonatkozásában.

3.8.2. A Weboldalon alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a Weboldal üzemeltetése során törekszik az adatbiztonságot szolgáló technológiai megoldások alkalmazására. A Weboldal fejlesztése, illetve fejlesztésének tervezése során az adatvédelmi és adatbiztonsági szempontok figyelembevételével jár el, a Weboldal biztonságát teszteli, a Weboldal további fejlesztése során az adatvédelmi relevanciájú változások esetén a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót szükség szerint módosítja. Az Adatkezelő a Weboldalon https kapcsolatot alkalmaz. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldal főoldaláról elérhető, így az érintettek a személyes adataik megadását (hírlevélre feliratkozás, regisztráció, az Adatkezelő megkeresése stb.) megelőzően előzetesen tájékozódhatnak személyes adataik kezelésének körülményeiről.

3.8.3. Cookie szabályzat

Az Adatkezelő cookie szabályzata az alábbi címen érhető el: https://memo.hu/cookie

3.8.4. A MEMO alkalmazásra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő MEMO alkalmazására vonatkozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi címen érhető el: https://memo.hu/app/adatvedelem

Az adatkezelési tájékoztatóra mutató hivatkozás elérhető a MEMO alkalmazás bejelentkezési képernyőjén, valamint az App Store és a Google Play alkalmazásboltban a MEMO alkalmazás ismertető oldalán.

4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt személyesadat-kezelések során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • A Weboldal tárhelyszolgáltatója a CloudFlare, Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Amerikai Egyesült Államok). A szolgáltató az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság. A szolgáltatóval kötött megállapodás részét képezi az Európai Unió Bizottsága által elfogadott, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti adattovábbításról rendelkező mintaszerződés, azonban a Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő részére e-mailben vagy webes űrlapon továbbított személyes adatok tárolása nem a CloudFlare, Inc. által biztosított tárhelyen, hanem az Európai Unión belüli szerveren történik. Ennek megfelelően az Adatkezelő a CloudFlare, Inc. részére nem továbbít különleges adatot.
 • A választópolgárokkal kapcsolatos adatkezelések (3.1. pont) során az aktivista adatfeldolgozónak minősül.
 • Az Adatkezelő a hírlevelek kiküldéséhez a Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.; cégjegyzékszám: 13-06-065996; weboldal: https://www.listamester.hu/) által üzemeltetett Listamester szolgáltatást veszi igénybe.
 • Az Adatkezelő a csatlakozások, hírlevél feliratkozások benyújtásához és a kapcsolattartásra való feliratkozáshoz a Jotform, Inc. (4 Embarcadero Center, Suite 780, San Francisco CA 94111, Amerikai Egyesült Államok) szolgáltatását veszi igénybe. A szolgáltató az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság. A szolgáltatóval kötött megállapodás részét képezi az Európai Unió Bizottsága által elfogadott, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti adattovábbításról rendelkező mintaszerződés, azonban a Jotform, Inc. szolgáltatása nyújtásához kiválasztott szerver az Európai Unión belül helyezkedik el. A Jotform, Inc. a fentieken túlmenően önkéntesen alávetette magát az azóta hatályon kívül helyezett Privacy Shield adattovábbítási egyezménynek, ezen körben európai uniós kapcsolattartót és adatvédelmi vitarendezési fórumot jelölt ki az érintettek adatvédelmi jogérvényesítési lehetőségeinek biztosítása érdekében. A Jotform, Inc. által az Adatkezelő részére végzett adatfeldolgozáson túlmenően saját célú adatkezeléseket is végez, amelyekre vonatkozó tájékoztatást a honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban teszi közzé: https://www.jotform.com/privacy/

5. Adattovábbítás, az adatkezelések egyéb közös jellemzői

Az Adatkezelő a kezelt adatokon harmadik országba irányuló, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítást nem végez, illetve nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

Az Adatkezelő hatóság, bíróság vagy más állami szerv részére kizárólag jogszabály alapján és dokumentáltan továbbítja az általa kezelt személyes adatot.

6. Az érintettet megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek

6.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.2. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett jogosult írásban tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatai kezelésére vonatkozóan. Az Adatkezelő egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet az egyes adatkezelések céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok forrásáról, az esetleges adattovábbításról stb.

6.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat pontosítsa, egészítse ki vagy módosítsa (pl. hibás adatfelvétel vagy későbbi adatváltozás esetén). Az Adatkezelő egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet a pontosítás, kiegészítés, módosítás elvégzéséről.

6.4. A törléshez való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat törölje. Amennyiben az Adatkezelőt nem kötelezi jogszabály az adatok megőrzésére, akkor az Adatkezelő 5 munkanapon belül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat és erről írásban tájékoztatja az érintettet.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelését korlátozza. Az adatkezelés korlátozására (zárolásra) például abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett bíróság vagy hatóság előtti jogérvényesítés céljából kívánja felhasználni a zárolt személyes adatokat. Az Adatkezelő a zárolt személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezelheti, köteles továbbá a zárolás tényét egyértelműen jelölni és a zárolt személyes adatokat elkülönítetten kezelni.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldje a részére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Az adathordozhatósághoz fűződő jog az alábbi esetekben gyakorolható:

 • • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy
 • • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett is szerződő fél (beleértve azt az esetet is, amikor az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőző lépések megtételére kerül sor); és
 • • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

6.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozni személyes adatainak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett jogosult közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni, amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdése merül fel vagy az adatvédelmi jogait kívánja gyakorolni. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 1. pontjában található.

Az adatvédelmi jogai sérelme esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése jogellenesen történik, az érintett jogosult polgári pert indítani az Adatkezelő ellen. Az érintett a pert a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja (https://birosag.hu/torvenyszekek).

7. A jelen tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a jelen dokumentum alcímében meghatározott napon lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg az Adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató új verziójával fel nem váltja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa, amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztató felülvizsgálata, az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeit érintő változás, jogszabályi változás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, hatósági vagy bírósági határozat a módosítást szükségessé teszi. A módosított Adatvédelmi Tájékoztatót a Weboldalon közzéteszi, illetve kérésre megküldi az érintett részére.